سفارش تبلیغ
صبا
خالی بندی - انتظار

خالی بندی

شنبه 87 تیر 8 ساعت 7:0 صبح

به نام خدا

 

سلام.این مطلب بزرگترین خالی بندی دنیاست که در کتاب گنیس هم ثبت شده البته دو تاست یکی مر بوط به وهابیت که ادعا تمدن کردند و اون یکی

کسانی هستند که ادعای ارتباط با امام زمان می کنند که مهدی«ع» در ایباره می گوید هر کس ادعای ارتباط با من کرد به شدت ان را تکذیب کنید

 

البته اینکار توسط عده ای  ا ز

رو حانیون که خیلی هم تعداد اون ها کم است داره تبدیل به مد میشه که نیروی انتظامی در این زمینه بسیار قوی عمل کرده وحال این عدده ی کم را

     گرفته          

 این مطلب زیر را از  مهدی نت گرفتم بخونید اگه خواستید بخندید خواستید گریه کنید

 

درباره ارتباط با امام زمان (ع)، کتاب هایى نوشته شده که در این اواخر، رواج فوق العاده ای یافته است.

این کتاب ها مشحون از حکایات و داستان ها ومطالبى است که برخى از آن ها به یقین، نادرست وبرخاسته از تصوَرات وخیال بافى هاى نویسندگانِ آن هاست ودر برخى شمه اى از حقیقت وجود دارد.

نقل این داستان ها وحکایت ها، باعث مى شود که یک عقیده درست و صحیح، به ناصواب هایى آمیخته گردد و عقائد خرافى و ناصحیح و غیر مستند در میان مردم رواج یابد . وقتى که آقا وخانمى به راحتى و آسانى اهل مکاشفه شوند و آن را درکتاب خود بنویسند، چرا دیگران به چنین مقامى نرسند. زمانى که مدعى مکاشفه، پا را فراتر نهد ودر بیدارى، حضرت رسول (ص) و برخى از معصومین (ع) را ببیند چرا دیگران از این نعمت محروم باشند رواج این گونه کتاب ها باعث شده که در برخى از مناطق، شاهد اتفاقات عوام فریبانه و خرافى باشیم:

کسى در منطقه اى مدعى مى شود که قطره اى از خون سر امام حسین (ع) ریخته وسر مبارک حضرت را دیده است.

چوپانى مدعى مى شود که غلام شاه چراغ است واز وى دستورهایى دریافت کرده است. خانمى که از دست شوهرش فرارکرده، به مسجد روستایى مى رود ومدعى مى شود که مسجد، نظرکرده است ومریض هایى که به این مسجد بیایند شفا مى یابند. در مواردى، دختر یا زنى نظرکرده مى شود و حاجت مردم را برآورده می کند. (1)

یا سید مهدى شیوخى م 1278هـ. ق درکتاب بوارق الحقایق که شرح سفرهاى اوست ادعا می کند: در طوس، مهدى (ع) را دیده و ایشان آیات واورادى را در دهان وى، فوت کرده است. در این دیدار، امام زمان، چند کلمه به فارسى، با لهجه افغانى گفته، او مطلب را فهمید . امَا زمانى که او چند واژه به فارسى می گوید، حضرت متوجه مقصود وى نمى شود، از این روى براى آن حضرت توضیح مى دهد. (2)

پیامد ناگوار این کتاب ها و عقاید برگرفته از حکایت و خواب، فضایى را به وجود می آورد که اهل تعقل و اندیشه را به عقاید شیعه بدبین می کند وزمینه انحراف هاى فکرى را فراهم می آورد و در نتیجه، مخالفان تشیع، امکان رشد وگسترش مى یابند و عقاید ناصواب عوام و عوام زدگان به نام تشیع ثبت مى شود وبه دیگران انتقال مى یابد ویک عقیده ای که در اصل آن، تمام فرق اسلامى توافق دارند، به گونه اى مطرح مى شود که فرسنگها با اسلام فاصله دارد و میدان دفاع را بر اندیشه وران اسلامى تنگ می کند.


نوشته شده توسط : منتظر

نظرات ديگران [ نظر]